انجام خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات شهرداری،نیروگاهها،سازمانها،ادارات دولتی و خصوصی
خدماتی، فنی مهندسی، فضای سبز
(شرکت سهامی خاص)
شرکت شکوفه رویان هرمزگان