قرارداد های سابق و جاری

شرح کار  قرارداد های منعقده و جاری شرکت شکوفه رویان هرمزگان
ردیف موضوع قرارداد کارفرما تاریخ شروع قرارداد تاریخ اتمام قرارداد
1 حفظ و نگهداری فضای سبز شهرداری بندرعباس 1395/09/01 1397/06/31
2 تامین 190 نفر نیروی انسانی سازمان حمل و نقل بار و مسافرشهرداری بندرعباس 1397/02/01 1398/09/30
3 واگذاری امور خدمات و پشتیبانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزری هرمزگان 1397/04/01 1397/03/31
4 تامین 47 نفر نیروی انسانی خدماتی سازمان عمران شهرداریها 1397/07/01 1398/03/31
5 حفظ و نگهداری فضای سبز و تنظیف اداره کل پست استان هرمزگان 1395/11/01 1396/10/30
6 تامین 160 نفر نیروی انسانی خدماتی سازمان مدیریت پسماند 1397/08/01 1398/03/31
7 تامین 80 نفر نیروی انسانی خدماتی و راننده مدیریت شعب بانک کشاورزی 1397/10/01 1398/09/30
8 تامین خودرو اداره کل پشتیبانی امور دام 1395/09/01 1397/02/29
9 انجام امور خدماتی اداره کل  بنیاد شهید 1398/03/01 1399/02/31
10 انجام امور خدماتی اداره کل  بنیاد شهید 1396/03/01 1397/02/31
11 انجام امور خدماتی اداره کل  بنیاد شهید 1397/03/01 1398/02/31
12 انجام امور خدماتی و نگهداری فضای سبز اداره کل دامپزشکی 1398/01/01 1397/06/31
13 انجام امور خدماتی اداره کل تبلیغات اسلامی 1397/04/01 1397/12/29
14 تامین 22 نیروی انسانی سازمان اتوبوسرانی 1395/04/01 1396/05/31
15 تامین 47 نیروی انسانی سازمان ساماندهی مشاغل شهری 1396/11/01 1397/12/02
16 تامین 32 نیروی انسانی سازمان آرامستان 1396/11/01 1397/10/31
17 تامین 25 نیروی انسانی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات 1395/10/01 1396/12/29
18 تامین 25 نیروی انسانی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات 1397/01/01 1397/12/29
19 واگذری خدمات و پشتیبانی اداره کل پشتیبانی امور دام 1395/09/01 1396/08/30
20 واگذری خدمات و پشتیبانی اداره کل پشتیبانی امور دام 1396/09/01 1397/08/30
21 واگذری خدمات و پشتیبانی اداره کل پشتیبانی امور دام 1397/09/01 1398/08/30
22 واگذری خدمات و پشتیبانی شرکت آزمایشگاه مکانیک خاک هرمزگان 1398/03/01 1398/02/31
23 واگذری خدمات و پشتیبانی شرکت آزمایشگاههای مکانیک خاک فارس 1398/03/01 1398/02/31
24 تامین 63 نفر نیروی انسانی اداره کل پست استان فارس 1398/06/01 1399/05/31
25
حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه 1 منطقه1
شهرداری بندرعباس
1398/10/01
1399/09/30
خدماتی، فنی مهندسی، فضای سبز
(شرکت سهامی خاص)
شرکت شکوفه رویان هرمزگان