معرفی کارشناسان شرکت
مدیر ایمنی و بهداشت شرکت:خانم زهرا خانکی(کارشناس ارشد HSE)
مسئول ایمنی شرکت:خانم صدیقه محمدی پور(کارشناس ایمنی)
خدماتی، فنی مهندسی، فضای سبز
(شرکت سهامی خاص)
شرکت شکوفه رویان هرمزگان