معرفی اعضای هیات مدیره
مدیرعامل:خانم سیما قناعتیان (کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی)
رئیس هیات مدیره:خانم سلطان هوشنگ جهرمی(کارشناسی ادبیات)
نائب رئیس هیات مدیره:آقای محسن حکمت نیا (کارشناس مهندسی صنایع)
خدماتی، فنی مهندسی، فضای سبز
(شرکت سهامی خاص)
شرکت شکوفه رویان هرمزگان