تقدیر نامه ها
شرکت مفتخر به دریافت بیش از 15 گواهی حسن انجام کار و رضایت نامه و تقدیر نامه از سازمانها و ادارات و ارگانهای خصوص و دولتی طرف قرارداد خود میباشد.

برای مشاهده تقدیر نامه های شرکت کلیک کنید
خدماتی، فنی مهندسی، فضای سبز
(شرکت سهامی خاص)
شرکت شکوفه رویان هرمزگان