تامین نیروی انسانی ساده و ماهر،خدماتی،آبدارچی،تکنسین،کارشناس،نگهیان و... برای ادارات دولتی و خصوصی
خدماتی، فنی مهندسی، فضای سبز
(شرکت سهامی خاص)
شرکت شکوفه رویان هرمزگان